CRAFT Kiliu Mada Chousa Shoujo no Full Color ga Deta? Wakari mashita Chousa shimasu. - 又要出全彩调查少女了? 我知道了这就去调查 Chinese 这很恶堕汉化组 - part 2